teamontwikkeling2

Wat is een team?

Individuen die werken op een afdeling of spelen in een elftal, behoeven nog geen team te vormen. De prestaties van een team kunnen uitstijgen boven de optelsom van individuele prestaties. Om van een gelijkgericht team (samenwerkingsverband) te kunnen spreken, moet aan meerdere voorwaarden worden voldaan:

 • Een gemeenschappelijk doel
 • Een adequate stijl van leidinggeven
 • Een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Intrinsieke betrokkenheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van het doel en de teamleden onderling
 • Een evenwichtige verdeling van de voor het doel relevante persoonlijkheden en van kennis en vaardigheden van individuele teamleden
 • Eensgezindheid over werkafspraken, procedures en werkwijzen
 • Onderling vertrouwen, respect en objectiviteit
 • Persoonlijke verantwoordelijkheid voor individueel handelen en voor individuele besluiten

De teamleider/manager

Ook de teamleider of manager zal aan meerdere voorwaarden moeten voldoen.

 • Hij of zij is op persoonlijke titel eindverantwoordelijk voor alle activiteiten en besluiten van het team
 • Hij of zij stuurt het team aan en zal de talenten, belangen, behoeften, wensen, ambities, frustraties en tekortkomingen van elk teamlid moeten kennen
 • Hij of zij is sensitief wat betreft de invloed die individuele teamleden op elkaar hebben.

Productieve en contraproductieve activiteiten worden gezien en zonder omweg, op een

objectieve wijze bespreekbaar gemaakt

 • Hij of zij schept voorwaarden voor samenwerking en de individuele ontwikkeling van teamleden. Zelfontplooiing, zelfverantwoordelijkheid, deskundigheid en zelfstandigheid zijn daarbij belangrijke aspecten
 • Zijn of haar natuurlijk gezag wordt verkregen door kennis van zaken, zelfkennis, zelfbewustzijn, onafhankelijk denken, inzicht, visie, invoelingsvermogen en integriteit

Van onderzoek naar plan van aanpak

Wij hebben geen standaard methodiek op de plank liggen om samenwerkingsproblemen op te lossen.

Allereerst zal elk teamlid zich dienen uit te spreken over de bereidheid om mee te werken aan het oplossen van samenwerkingsproblemen. Bij weigering van één of meerdere teamleden heeft teamontwikkeling geen zin en zullen andere oplossingen overwogen dienen te worden.

Als er medewerking bestaat dan zal bekeken moeten worden waar de problemen vandaan komen. Om daar achter te komen steken wij in op individueel niveau. Elk teamlid wordt geïnterviewd aan de hand van een uitgebreide vragenlijst, gerelateerd aan de basisvoorwaarden voor samenwerking zoals eerder beschreven. Daarnaast wordt elk teamlid gevraagd mee te werken aan een assessment.

Als alle onderzoeksgegevens verzameld zijn wordt een plan van aanpak opgesteld. Teamontwikkeling is geen eenmalige gebeurtenis. Door het houden van vervolgsessies wordt de vinger aan de pols gehouden, hetgeen de mogelijkheid biedt om bijtijds in het ontwikkelingsproces bij te sturen.